Algemene Voorwaarden

Algemene Leveringsvoorwaarden van Beer

1. DEFINITIES
1.1. Onder “Algemene Leveringsvoorwaarden” wordt verstaan: de onderstaande bepalingen.
Onder “Beer” wordt verstaan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel voor Amsterdam onder nummer: 61469629.
1.2. Onder “Opdrachtgever” wordt verstaan: degene die met Beer contracteert c.q. beoogt te contracteren.
1.3. Onder “Offerte” wordt verstaan: elk mondeling of schriftelijk aanbod van Beer, ook
wel maar niet uitputtend genoemd “samenwerkingsovereenkomst”, “intentieverklaring”, “voorstel” of “aanbeveling”.
1.4. Onder “Opdracht” wordt verstaan: de schriftelijke opdracht van de Opdrachtgever aan BFTO om facilitaire diensten en/of goederen te leveren.
1.5. Onder “Overeenkomst” wordt verstaan: iedere overeenkomst in elke vorm tussen de Opdrachtgever en Beer, alsook alle wijzigingen dan wel aanvullingen op deze overeenkomsten.
1.6. Onder “Dienst” wordt verstaan: alle diensten die door Beer op basis van de Overeenkomst aan de Opdrachtgever worden geleverd, ook wel genoemd “serviceplan”.
1.7. Onder “Expiratiedatum” wordt verstaan: de ingangsdatum dat een Opdracht van een Dienst ingaat.
1.8. Onder “Producten” wordt verstaan alle goederen die door Beer aan de Opdrachtgever worden geleverd.

2. ALGEMEEN / TOEPASSELIJKHEID
2.1. Deze Algemene Leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle Offertes, Overeenkomsten, leveringen van Diensten en Producten van Beer ongeacht welk communicatiemiddel wordt gebruikt. De Algemene Leveringsvoorwaarden zijn ook van toepassing op leveringen van Diensten en Producten die Beer door een derde laat uitvoeren.
2.2. Bedingen die afwijken van de in de Algemene Leveringsvoorwaarden opgenomen bepalingen gelden slechts voor zover zij in overleg met Beer schriftelijk tot stand zijn gekomen en door Beer als zodanig zijn aanvaard.
2.3. De toepasselijkheid van elke andere vorm van algemene en/of andere voorwaarden die schriftelijk of mondeling door de Opdrachtgever worden voorgesteld dan bedongen wordt hierbij nadrukkelijk uitgesloten. De Opdrachtgever verklaart zich door het sluiten van een Overeenkomst met Beer akkoord met het niet vantoepassing zijn van door de Opdrachtgever gehanteerde algemene of andere voorwaarden.
2.4. Bij strijdigheid van de bepalingen uit de Algemene Leveringsvoorwaarden met de bepalingen uit een Overeenkomst gaan de schriftelijke bepalingen uit de Overeenkomst voor de bepalingen van deze Algemene Leveringsvoorwaarden.
2.5. Indien Beer bij een of meer Overeenkomsten met Opdrachtgever afwijkt van deze Algemene Leveringsvoorwaarden houdt dit niet in dat deze afwijking tevens geldt voor eerdere of latere Overeenkomsten tussen Beer en de Opdrachtgever.
2.6. Verzuim van Beer om strikte naleving van deze voorwaarden te verlangen houdt geen afstandsverklaring van deze voorwaarden in.
2.7. Indien één of meerdere bepalingen van deze Algemene Leveringsvoorwaarden nietig of vernietigbaar zijn, tast dit niet de geldigheid van de overige bepalingen aan. De nietige of vernietigde bepaling zal alsdan worden omgezet in een als geldig aan te merken bepaling van gelijke strekking.
2.8. Beer heeft het recht deze Algemene Leveringsvoorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen, waarbij geldt dat zij een redelijke kennisgevingtermijn ten opzichte van de Opdrachtgever in acht zal nemen.

3. OFFERTES/ TOTSTANDKOMING VAN OVEREENKOMSTEN
3.1. Alle Offertes van Beer zijn vrijblijvend en kunnen door Beer steeds worden herroepen, ook indien zij een termijn voor aanvaarding bevatten.
3.2. Alle Offertes van Beer komen, behoudens andersluidende mede-deling van Beer, automatisch te vervallen indien zij door de Opdrachtgever niet binnen 30 dagen schriftelijk zijn aanvaard.
3.3. Offertes kunnen uitsluitend schriftelijk worden aanvaard; Indien dit uitdrukkelijk door Beer wordt aangegeven kan aanvaarding ook op andere wijze, bijvoorbeeld per elektronische weg plaatsvinden. Beer heeft bovendien het recht een mondelinge aanvaarding te accepteren als zou deze schriftelijk zijn gedaan.
3.4. Indien in de aanvaarding van de Offerte voorbehouden en/of wijzigingen zijn opgenomen door de Opdrachtgever, komt de Overeenkomst niet eerder tot stand dan nadat Beer schriftelijk dan wel via elektronische weg instemt met deze voorbehouden en/of wijzigingen.
3.5. Indien de Opdrachtgever een Opdracht plaatst die niet is voorafgegaan door een Offerte van Beer, zal Beer alleen gebonden zijn wanneer de Opdracht schriftelijk dan wel via elektronische weg bevestigd wordt door een vertegenwoordigingsbevoegde persoon binnen Beer binnen 14 dagen na ontvangst van de Opdracht, of wanneer Beer binnen 14 dagen na ontvangst van de Opdracht is begonnen met de uitvoering daarvan.
3.6. Mondelinge offertes, afspraken en bedingen binden Beer eerst voor zover deze zijn gegeven door een rechtsgeldig vertegenwoordiger van Beer.
3.7. Alle door Beer verrichte leveringen van Diensten en Producten op basis van een door de Opdrachtgever aan Beer verstrekt mandaat moeten worden beschouwdals bindende Overeenkomsten.
3.8. De inhoud van de Overeenkomst wordt geacht volledig als enig document te zijn neergelegd in de schriftelijke bevestiging van een Opdracht. Indien een Overeenkomst tot stand komt op basis van een Offerte van Beer dan wordt de inhoud van de Overeenkomst geacht volledig te zijn weergegeven in de Offerte en de aanvaarding daarvan.
3.9. Aanvullingen c.q. wijzigingen op Overeenkomsten, Opdrachten en/of Offertes zijn slechts bindend, indien deze door partijen schriftelijk zijn vastgelegd.

4. OVEREENKOMST
4.1. Expiratiedatum: de Opdrachtgever is verplicht om vóór het aangaan van de Opdracht van een (elke) Dienst het lopende contracten met de oude en/of de huidige leverancier(s) op te zeggen met de meest kort mogelijke opzegtermijn die in de overeenkomst met de oude en/of huidige leverancier overeengekomen is. De Opdrachtgever zal Beer een kopie van de opzeggingsbrief aan de oude en/of huidige leverancier afgeven. In deze opzeggingsbrief wordt duidelijk de datum
genoemd van de dag waarop het dan lopende contract met de oude en/of huidige leverancier afloopt. De dag na deze datum wordt geacht de Expiratiedatum te zijn. Zonder deze opzeggingsbrief van de Opdrachtgever aan de oude en/of huidige leverancier is de Expiratiedatum van de Dienst gelijk aan het ondertekenen van de Overeenkomst plus drie (3) hele kalendermaanden.
4.2. Termijn: tenzij anders overeengekomen in de Overeenkomst, wordt de Overeenkomst aangegaan voor de duur van tenminste twee hele kalenderjaren, indien althans de aanvangsdatum van de Overeenkomst is gelegen op 1 januari. In het geval een Overeenkomst aanvangt op een datum niet zijnde 1 januari, dan wordt de
Overeenkomst aangegaan voor drie jaar vermeerderd met de periode gelegen tussen de aanvangsdatum en 1 januari van het daaropvolgende jaar.
4.3. Na afloop van een termijn wordt de Overeenkomst telkens voor drie jaar verlengd, behoudens tijdige opzegging door een der Partijen conform het bepaalde daaromtrent in de Overeenkomst dan wel de Algemene Leveringsvoorwaarden.
4.4. Opzegging: Opzegging van een Overeenkomst kan door de Opdrachtgever slechts per aangetekende post tegen het einde van de Overeenkomst met een opzegtermijn van vier maanden. Beer heeft het recht de Overeenkomst op ieder moment schriftelijk of via elektronische weg te beëindigen met inachtneming van een opzegtermijn van een maand. Met betrekking tot de uit de Overeenkomst voortvloeiende Diensten geldt dat deze na ontvangst dan wel verzending van het bericht van opzegging van de Overeenkomst door Beer worden opgezegd tegen de kortst mogelijke termijn. De Overeenkomst en haar relevante bepalingen zal gedurende de opzegtermijn van deze Diensten ten aanzien van deze Diensten haar werking behouden. Beer zal Opdrachtgever zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen van de in acht te nemen opzegtermijnen.
4.5. Onmiddellijke beëindiging: Alle tussen Beer en de Opdrachtgever gesloten Overeenkomsten kunnen door Beer, zonder rechterlijke tussenkomst, tussentijds worden ontbonden door en met een enkele schriftelijke mededeling, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, onverminderd alle haar verder toekomende rechten, in de navolgende gevallen:
a). indien de Opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, dan wel in surseance van betaling komt te verkeren;
b). indien een verzoek tot faillietverklaring wordt ingediend tegen de Opdrachtgever, dan wel een verzoek tot surseance van betaling
c). Indien de Opdrachtgever al haar crediteuren een akkoord aanbiedt;
d). indien de onderneming van de Opdrachtgever staakt of dreigt te staken;
e). indien naar het oordeel van Beer inning van bestaande of toekomstige vorderingen niet zeker gesteld kan worden;
f). de Opdrachtgever tekort schiet in de nakoming van enige op haar krachtens tussen Beer en de Opdrachtgever gesloten
Overeenkomst of krachtens de wet jegens Opdrachtgever rustende verplichting en in verzuim verkeert;
4.6. Ongeacht de oorzaak van de beëindiging van de Overeenkomst komt Opdrachtgever geen enkele schade toe als gevolg van deze beëindiging. 3
4.7. Prijswijzigingen: alle door Beer gehanteerde prijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van het uitbrengen van de Offerte bekende prijsbepalende factoren. Beer is gerechtigd om tijdens de looptijd van de Overeenkomst prijsverhogende factoren, zoals wijzigingen in de CAO, of als gevolg van gewijzigde wetgeving, besluiten, beschikkingen dan wel andere relevante prijsbepalende factoren, aan de Opdrachtgever door te berekenen. De prijzen kunnen op grond van het voorgaande worden verhoogd tot ten hoogste twee maal de oorspronkelijk overeengekomen prijs. Daarnaast is Beer gerechtigd om de overeengekomen prijzen jaarlijks te indexeren. Indien Beer een Offerte uitbrengt voor een Overeenkomst waarbij de uitvoering op langere termijn ligt, dan geldt voor de in de Offerte genoemde prijzen dat deze te allen tijde zullen worden geïndexeerd tot het prijspijl dat geldt op het moment van de levering van de in de Offerte genoemde Producten en/of Diensten.
4.8. Leveranciers: Beer maakt bij de uitvoering van de Overeenkomst gebruik van derde partijen, zijnde haar leveranciers. De Opdrachtgever is hiervan op de hoogte en stemt daarmee in. Beer bepaalt de keuze van leveranciers. In het geval hiervan op verzoek van de Opdrachtgever wordt afgeweken, is Beer gerechtigd eventuele inkoopprijsverschillen en overige kosten als gevolg daarvan aan de Opdrachtgever in rekening te brengen. Een eventuele prijsgarantie, alsmede een garantie ter zake van de kwaliteit komt alsdan te vervallen. De Opdrachtgever vrijwaart Beer voor zover wettelijk toegestaan voor alle schade die door deze leverancier(s) dan wel dienst, producten en/of diensten worden veroorzaakt.
4.9. Uitvoering: de Opdrachtgever heeft recht op hetgeen in de Overeenkomst is vastgelegd. Beer heeft de vrijheid om te bepalen op welke wijze zij haar verplichtingen uitvoert. De Opdrachtgever heeft hierin geen inspraak. In het geval hiervan op verzoek van de Opdrachtgever wordt afgeweken, is Beer gerechtigd eventuele inkoopprijsverschillen en overige kosten als gevolg daarvan aan de Opdrachtgever in rekening te brengen. Een eventuele prijsgarantie alsmede een garantie ter zake van de kwaliteit komt alsdan te vervallen. De Opdrachtgever vrijwaart Beer voor alle schade die hierdoor worden veroorzaakt.
4.10. Meerwerk / extra kosten: indien Beer ten behoeve van de Opdrachtgever werkzaamheden dient te verrichten, uit welke hoofde dan ook, die niet in een Overeenkomst tussen beide partijen schriftelijk zijn vastgelegd, of kosten ontstaan doordat de Opdrachtgever op enigerlei wijze in gebreke is gebleven en daardoor uitvoering van de Overeenkomst onmogelijk maakt of bemoeilijkt, worden deze werkzaamheden/kosten als meerwerk beschouwd en als zodanig extra in rekening gebracht.
4.12.Persoonsgegevens: de Opdrachtgever geeft hierbij uitdrukkelijk toestemming om de door haar verstrekte gegevens te verwerken en te gebruiken ten behoeve van en op te nemen in een database die Beer aanlegt in het kader van haar dienstverlening. Deze gegevens worden steeds met inachtneming van de geldende (privacy)wetgeving opgeslagen en beheerd.

5. LEVERING
5.1. Na de totstandkoming van de Overeenkomst zal Beer overgaan tot levering van de Diensten en/of Producten zoals vermeld in de Overeenkomst. Beer is gerechtigd alle leveringen door derde partijen uit te laten voeren.
5.2. In het kader van de doorlopende dienstverlening zal Beer de leverdata van de Diensten veelal eenzijdig bepalen. Beer zal deze data en tijden tijdig, uiterlijk 14 dagen voorafgaande aan de levering schriftelijk dan wel via de elektronische weg aan de Opdrachtgever doorgeven. Indien de Opdrachtgever hiertegen niet binnen 7 dagen bezwaar maakt, staat de het tijdstip van levering vast.
5.3. Opgegeven en/of overeengekomen (af)levertijden zijn nimmer (te beschouwen als) fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet-tijdige aflevering dient Beer derhalve schriftelijk in gebreke te worden gesteld, met inachtneming van een redelijke termijn.
5.4. De Opdrachtgever heeft niet het recht de datum van levering uit te stellen. Indien partijen niettemin op verzoek van de Opdrachtgever in afwijking hiervan overeenkomen dat de levering later zal plaatsvinden dan overeengekomen althans vastgesteld via de in artikel 5.2 beschreven wijze, dan zullen de kosten daarvan automatisch voor rekening zijn van de Opdrachtgever.
5.5. Het is Beer toegestaan om de gekochte producten en/of te leveren diensten in delen te leveren. De Opdrachtgever is verplicht om levering van de producten/ diensten te aanvaarden. Wanneer de producten/diensten in delen worden geleverd, heeft Beer het recht om de gedeeltelijke levering afzonderlijk te factureren, waarbij de Opdrachtgever verplicht is om de facturen binnen de betalingstermijn te betalen.
5.6. Alle risico’s ter zake van door Beer af te leveren producten gaan over op de Opdrachtgever op het moment dat de producten zijn geleverd.

6. EIGENDOM GOEDEREN EN PRODUCTEN/ EIGENDOMSVOORBEHOUD
6.1. De Producten die Beer aan de Opdrachtgever ter beschikking stelt ten behoeve van de uitvoering van de overeengekomen Diensten zijn en blijven te allen tijden eigendom van Beer dan wel de door Beer ingeschakelde leverancier.
6.2. De eigendom van de door Beer aan de Opdrachtgever geleverde Producten gaat pas op de Opdrachtgever over als deze aan alle verplichtingen voortvloeiende of verband houdende met de tussen Beer en Opdrachtgever afgesloten Overeenkomsten heeft voldaan.
6.3. Beer raakt zijn (voorbehouden) eigendom niet kwijt indien en/of doordat de Opdrachtgever van Beer ontvangen Producten ver- of bewerkt. De Opdrachtgever gaat bedoelde goederen in dat geval automatisch houden voor Beer.
6.4. Het is de Opdrachtgever verboden de ter beschikking gestelde goederen en Producten geheel of gedeeltelijk aan derden te verpanden of het eigendom daarvan over te dragen of anderszins te bezwaren totdat volledige betaling heeft plaatsgevonden.
6.5. Indien de Opdrachtgever haar verplichtingen niet nakomt of indien er gegronde vrees bestaat dat zij haar verplichtingen niet zal nakomen, is Beer gerechtigd om de ter beschikking gestelde Producten en/of de geleverde Producten waarop het in lid 2 bedoelde eigendomsvoorbehoud rust bij de Opdrachtgever weg te (doen) halen. De Opdrachtgever is verplicht hiertoe alle medewerking te verlenen op straffe van een onmiddellijk opeisbare boete van 10% per dag van al het door haar aan Beer verschuldigde, onverminderd de in de vorige zin genoemde verplichtingen.
6.6. De Opdrachtgever is verplicht om alle Producten van Beer, die door Beer in het kader van de te verrichte Diensten aan de Opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld, te verzekeren en verzekerd te houden door middel van een bedrijfsinventarisverzekering bij een met goede naam en faam bekend staande verzekeringsmaatschappij die voldoende dekking geeft van tenminste de verkoopwaarde van de Producten. De Opdrachtgever verstrekt op eerste verzoek van Beer een schriftelijke verklaring van de verzekeraar dat een dergelijke verzekering van kracht is.

7. VERPLICHTINGEN Beer
7.1. Aan de zijde van Beer bestaat de inspanningsverplichting om de overeengekomen Diensten zo optimaal en zorgvuldig mogelijk aan de Opdrachtgever te verlenen, met inachtneming van de aan haar ter beschikking gestelde middelen.
7.2. Voorts is Beer verplicht de Producten conform de Overeenkomst te leveren.

8. VERPLICHTINGEN OPDRACHTGEVER
8.1. De Opdrachtgever stelt Beer in staat de tussen hen gesloten Overeenkomsten uit te voeren dan wel door derden te laten uitvoeren onder de condities die voldoen aan alle wettelijke veiligheidseisen en andere overheidsvoorschriften.
8.2. De Opdrachtgever zorgt dat de ruimte, het pand, de inrichting, de installaties, de apparatuur en gereedschappen en alle zaken die betrekking hebben op de door Beer te leveren producten en/of Diensten bij aanvang van de Overeenkomst schoon en in goede staat wordt opgeleverd, bij gebreke waarvan Beer gerechtigd is de nakoming van haar verplichtingen uit de Overeenkomst op te schorten dan wel maatregelen te nemen op kosten van de Opdrachtgever om ruimten / voornoemde zaken alsnog schoon en/of in goede staat te laten verkeren.
8.3. De Opdrachtgever zorgt dat de ruimte, het pand, de inrichting, de installaties, de apparatuur en gereedschappen steeds voldoen aan alle wettelijke vereisten en zal
niet weigeren in te gaan op een redelijk verzoek van Beer, de door Beer ingeschakelde derden of de controlerende instanties tot onderhoud en/of vervanging over te gaan daarvan. Opdrachtgever neemt alle (financiële) consequenties van eventuele tekortkomingen voor haar rekening en vrijwaart Beer tegen alle schadevorderingen van derden.
8.4. De eindverantwoordelijkheid voor de ruimte, de inrichting en apparatuur en gereedschappen die aan Beer c.q. de door haar ingeschakelde derden ter beschikking wordt gesteld berust bij de Opdrachtgever. Voor eventuele aansprakelijkheden op grond van de wet die op Beer rusten als gevolg van tekortkomingen aan de ruimte, het pand, de inrichting en de apparatuur, kan bij de Opdrachtgever regres genomen worden.
8.5. De Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het laten verrichten van wettelijke keuringen aan de ruimte, het pand, de inrichting en de apparatuur engereedschappen.
8.6. Naast de levering van de Diensten en Producten krijgt de Opdrachtgever gedurende de looptijd van de Overeenkomst uitsluitend het niet exclusieve en niet overdraagbare gebruiksrecht van het informatiesysteem genaamd Beer Webportal en de Beer App. Opdrachtnemer ondersteund geen ander systeem dan Beer Webportal en de Beer App.
8.7. Beer is licentienemer van voornoemd onderhoudssysteem. De Opdrachtgever onthoudt zich van het verveelvoudigen en/of openbaarmaking en/of verspreiden
van voornoemd onderhoudssysteem en de daarbij behorende gebruikersdocumentatie, anders dan noodzakelijk is voor het normale eigen gebruik. Het is de Opdrachtgever ook niet toegestaan naar buiten te treden met het onderhoudssysteem en/of de daarbij behorende documentatie.
8.8. De Opdrachtgever zal zowel tijdens als na de looptijd van een Overeenkomst, de in het kader daarvan verstrekte informatie omtrent Beer (waaronder mede verstaan informatie over promoties, kwaliteitseisen, wijze van werken, inkoop- en verkoopprijzen, kortingen, en productspecificaties) vertrouwelijk behandelen en niet aan enige derde buiten Beer openbaar maken, tenzij dit openbaar maken noodzakelijk is voor de uitvoering van een Overeenkomst, noch gebruiken voor andere doeleinden dan voor de uitvoering van genoemde Overeenkomst. De Opdrachtgever zal de verplichting uit dit artikel opleggen aan haar werknemers en derden die de Opdrachtgever bij de uitvoering van een Overeenkomst betrekt. De Opdrachtgever zal Beer op eerste verzoek bewijs leveren daarvan.
8.9. Indien de Opdrachtgever in strijd handelt met artikel 8.7 en/of 8.8 verbeurt de Opdrachtgever aan Beer een onmiddellijk opeisbare boete van € 25.000,-- per overtreding evenals een bedrag van € 2.500,-- voor elke dag dat deze overtreding voortduurt onverminderd het recht van Beer om nakoming en/of volledige schadevergoeding te vorderen.
8.10.Het is de Opdrachtgever niet toegestaan om de door Beer ingeschakelde leveranciers rechtstreeks te benaderen dan wel voor de met Beer overeengekomen Diensten een andere leverancier in te schakelen. De Opdrachtgever dient – ook in geval van incidenten zoals storingen en/of klachten en/of reparaties en/of verbeterverzoeken ter zake van de door Beer te leveren Diensten - te allen tijde contact op te nemen met Beer, die een service desk heeft ingericht dat 24 uur per dag beschikbaar is. In het geval de Opdrachtgever in strijd handelt met dit artikellid, dient de Opdrachtgever de kosten daarvan zelf te betalen. Voorts komt iedere prijs- en/of kwaliteitsgarantie ter zake van de betreffende dienst te vervallen.

9. NAKOMING / RECLAME
9.1. Beer dient een prestatie te leveren die beantwoordt aan de Overeenkomst en garandeert in redelijkheid te stellen kwaliteitseisen, in aanmerking genomen de aard van de prestatie.
9.2. Mededelingen door of namens Beer betreffende de kwaliteit en toepassingsmogelijkheden van geleverde Diensten en/of Producten gelden slechts als garantie indien zij door de Beer uitdrukkelijk en schriftelijk in de vorm van een garantie zijn bevestigd.
9.3. In geval van niet behoorlijke nakoming kan de Opdrachtgever verlangen dat de Beer de gebreken herstelt, tenzij bedoelde tekortkoming mede te wijten is aan de Opdrachtgever zelf.
9.4. De Opdrachtgever kan vervanging van de geleverde prestatie verlangen, indien afwijking van deze prestatie ten opzichte van de overeengekomen prestatie een dergelijke vervanging rechtvaardigt.
9.5. De Opdrachtgever is steeds gehouden binnen redelijke termijn, doch uiterlijk binnen 8 werkdagen na levering te onderzoeken of de geleverde Diensten en/of Producten beantwoorden aan de Overeenkomst.
9.6. De Opdrachtgever dient zich, op straffe van automatisch verval van zijn rechten, tegenover Beer onverwijld na ontdekking van een gebrek in het geleverde en uiterlijk binnen 8 werkdagen na levering, schriftelijk en per aangetekende post te beroepen op een gebrek in de door Beer verschafte prestatie.

10. AANSPRAKELIJKHEID
10.1.Indien Beer jegens de Opdrachtgever aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid in zijn totaliteit beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld, behalve in die gevallen dat de wet een beperking van de aansprakelijkheid uitsluit.
10.2.Beer is bij een aan haar toerekenbare tekortkoming niet aansprakelijk voor schade die aan de zijde van de Opdrachtgever is ontstaan, tenzij zulks te wijten aan opzet of grove schuld van Beer.
10.3.Beer is niet aansprakelijk voor opzet en/of grove schuld van niet-leidinggevende ondergeschikten.
10.4.Beer is niet aansprakelijk voor schade die aan de zijde van de Opdrachtgever is ontstaan door toedoen van door Beer ingeschakelde hulppersonen. In dat geval dient de Opdrachtgever zich rechtstreeks te wenden tot de desbetreffende hulppersoon.
10.5.Onverminderd het voorgaande, wordt elke aansprakelijkheid van Beer voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst en schade door bedrijfsstagnatie of niet behaalde besparing in alle gevallen uitgesloten.
10.6.Onverminderd het voorgaande is de aansprakelijkheid van Beer tegenover de Opdrachtgever ter zake van aan haar toerekenbaar niet of niet-tijdig en/of niet deugdelijk presteren alsmede ter zake van onrechtmatig handelen te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag dat de aansprakelijkheidsverzekering van Beer in voorkomend geval uitkeert minus het eigen risico. Beer is verzekerd voor een maximaal bedrag per jaar van 2.500.000,-- en per issue van € 1.200.000,--
10.7.Schade waarvoor Beer op grond van deze Algemene Leveringsvoorwaarden aansprakelijk kan worden gehouden, dient zo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen 30 dagen na het ontstaan daarvan schriftelijk aan Beer te zijn gemeld. Schade die niet binnen die termijn is gemeld, komt niet voor vergoeding in aanmerking, tenzij de Opdrachtgever aannemelijk maakt dat zij de schade niet eerder heeft kunnen melden.
10.8.In geval van een onrechtmatige daad van Beer, of van haar werknemers of ondergeschikten, dan wel derden aan wie Beer de opdracht heeft uitbesteed waarvoor Beer rechtens aansprakelijk gehouden kan worden, is Beer slechts aansprakelijk voor vergoeding van schade, die het gevolg is van dood of lichamelijk letsel en van andere schade, die te wijten is aan opzet of grove schuld.
10.9.Alle ondergeschikten van Beer alsmede door haar ingeschakelde derden kunnen zich tegenover de Opdrachtgever en zo nodig ook
tegenover derden op gelijke voet als Beer beroepen op bovenstaande bepalingen.

11. VRIJWARING
11.1.De Opdrachtgever vrijwaart Beer, voor zover de wet dit toelaat, ter zake van aansprakelijkheid jegens een of meer derden, welke is ontstaan uit en/of samenhangt met de uitvoering van de Overeenkomst, ongeacht of de schade door Beer of diens hulppersoon, hulpzaken of (af)geleverde zaken is veroorzaakt of toegebracht.
11.2.Evenzo vrijwaart de Opdrachtgever Beer, voor zover de wet dit toelaat, ter zake van aansprakelijkheid jegens derden in verband met een gebrek in de door Beer (af)geleverde Producten.
11.3.Indien de schade mede het gevolg is van een omstandigheid die de Opdrachtgever kan worden toegerekend, is de Opdrachtgever steeds verplicht tenminste een evenredig deel van deze schade te vergoeden.
11.4.De Opdrachtgever is steeds verplicht alles in het werk te stellen om de schade te beperken.

12. OVERMACHT (NIET-TOEREKENBARE TEKORTKOMING)
12.1. Beer is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien dit voor Beer redelijkerwijs niet mogelijk is ten gevolge van buiten toedoen van Beer ontstane veranderingen in de bij het aangaan van de verplichtingen bestaande omstandigheden (overmacht).
12.2. Onder overmacht van Beer wordt in ieder geval verstaan:
a). Omstandigheden met betrekking tot personen en/of materiaal en/of leveranciers, waarvan Beer zich bij de uitvoering van de Overeenkomst bedient of pleegt te bedienen, welke van dien aard zijn dat uitvoering van de Overeenkomst daardoor onmogelijk wordt dan wel voor Beer dermate bezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar dat nakoming dan wel tijdige nakoming van de Overeenkomst in redelijkheid van Beer niet meer of niet onmiddellijk kan worden gevergd;
b). stakingen;
c). de omstandigheden dat Beer een prestatie, die van belang is in verband met de door haarzelf te leveren prestatie, niet, niet tijdig of niet behoorlijk geleverd krijgt;
d). oorlog;
e). storingen in de telecommunicatie infrastructuur/ internetverbindingen;
f). enz.
12.3. In geval van overmacht is Beer niet gehouden tot het betalen van een schadevergoeding.
12.4.Beer respectievelijk de Opdrachtgever zal onverwijld schriftelijk waarschuwen indien zich bij hem een geval van overmacht voordoet.

13. BETALING
13.1.Periodiek ontvangt de Opdrachtnemer van Beer facturen voor geleverde Producten en/of Diensten. Beer zal de kosten ter zake de lopende Diensten in
beginsel maandelijks factureren. Alle overige werkzaamheden, extra verleende Diensten en geleverde Producten worden in beginsel aan het eind van iedere week gefactureerd. Betaling kan ook bij deelleveringen worden verlangd.
13.2. Al onze facturen worden 7 dagen na factuurdatum automatisch van uw bank- of girorekening afgeschreven. Bent u het niet eens met een betaling, dan kunt u deze binnen 5 werkdagen via uw bank terug laten storten. Er wordt geen kredietbeperking in rekening gebracht. 5
13.3.Creditnota’s worden na twee weken aan u overgemaakt.
13.4.Indien er een automatische incasso niet kan worden uitgevoerd wegens onvoldoende saldo of een opgeheven of geblokkeerde bankrekening, dan worden alle verdere leveringen stopgezet, totdat de betreffende bedragen alsnog aan Beer zijn overgemaakt. Bij gebreke waarvan de Opdrachtgever automatisch in verzuim is en over hetgeen hij alsdan nog verschuldigd is vanaf 30 dagen nadat een factuur is verzonden een rente verschuldigd is van 1% per maand.
13.5.Betalingen van de Opdrachtgever strekken steeds allereerst in mindering op verschuldigde kosten en rente (in deze volgorde) en vervolgens in mindering op hoofdsommen, waarbij oudere vorderen voor nieuwe gaan.
13.6.Wijziging van een bankrekening dient u schriftelijk aan Beer door te geven.
13.7.Beer is gerechtigd om vooruitbetaling of het afgeven van een incassomachtiging te vorderen. Alle kosten die aan de vooruitbetaling dan wel incassomachtiging verbonden zijn komen voor rekening van de Opdrachtgever.
13.8.Door akkoordbevinding van de Machtiging Automatische Incasso gaat u akkoord met de Algemene Leveringsvoorwaarden.

14. KOSTEN
14.1.De Opdrachtgever is gehouden alle (buiten)gerechtelijke kosten te voldoen die Beer heeft moeten maken in verband met het feit dat de Opdrachtgever in gebreke is gebleven zijn verplichtingen tijdig en behoorlijk na te komen.
14.2.De buitengerechtelijke kosten zijn tenminste gelijk aan de vergoedingen waarin het Rapport Voorwerk II in voorziet, tenzij aantoonbaar meer kosten gemaakt zijn.
14.3.Indien de rechter of een arbiter/ bindend adviseur, ondanks het bepaalde in het eerste en tweede lid, ten laste van de Opdrachtgever een kostenveroordeling uitspreekt die lager is dan de werkelijk gemaakte (buiten-)gerechtelijke kosten, is Beer gerechtigd het verschil alsnog van de Opdrachtgever te vorderen.

15. OPSCHORTING
15.1.Indien de Opdrachtgever in gebreke is met de juiste en/of tijdige nakoming van een of meer van haar verplichtingen:
a). zijn de verplichtingen van Beer tot nakoming van haar eigen verplichtingen automatisch en onmiddellijk opgeschort totdat de Opdrachtgever hetgeen hij opeisbaar is verschuldigd is volledig heeft voldaan.
b). kan Beer van de Opdrachtgever volledige betaling en/of een afdoende zekerheid verlangen, bijvoorbeeld in de vorm van een bankgarantie af te geven door een te goeder naam en faam bekend staande Nederlandse bankinstelling, ter zake van de nakoming door de Opdrachtgever.
15.2.De Opdrachtgever is niet gerechtigd haar verplichtingen jegens Beer op te schorten.
15.3.Beer is gerechtigd alvorens na te komen volledige betaling en/of een afdoende zekerheid voor de nakoming door de Opdrachtgever te verlangen indien aannemelijk is dat de Opdrachtgever haar verplichtingen niet juist en/of niet tijdig zal (kunnen) nakomen.

16. VERREKENING
16.1.De Opdrachtgever is nimmer bevoegd een al dan niet opeisbare verplichting zijnerzijds te verrekenen met een verplichting van Beer.

17. KREDIETWAARDIGHEID
17.1.In het geval Beer goede grond heeft te vrezen dat de Opdrachtgever zijn verplichtingen niet zal nakomen, waarvan onder meer sprake is in geval van faillissement of surseance van betaling of wanneer een aanvraag tot een der maatregelen ten aanzien van de Opdrachtgever aanhangig is, of in geval een besluit tot ontbinding of fusie van de Opdrachtgever is genomen of indien conservatoir of executoriaal beslag op enig deel van zijn vermogen is of wordt gelegd, of zulks uit een kredietrapport blijkt, is al hetgeen de Opdrachtgever aan Beer verschuldigd is of wordt uit hoofde van lopende overeenkomsten zonder nadere aankondiging of ingebrekestelling terstond opeisbaar. Beer is alsdan zonder nadere aankondiging gerechtigd zijn de lopende overeenkomsten op te schorten en/of te ontbinden zonder dat een schadevergoeding verschuldigd is.

18. VERVAL VAN RECHTEN
18.1.De Opdrachtgever dient zijn rechten uit de overeenkomst, binnen een jaar nadat deze zijn ontstaan, geldend te maken door het aanvangen van een rechtsgeding, bij gebreke waarvan zijn rechten automatisch komen te vervallen.
18.2.Beer is bevoegd deze termijn desgewenst te verlengen.
18.3.Het vorenstaande doet niet af aan andere bepalingen uit deze Algemene Leveringsvoorwaarden op grond waarvan een of meer rechten van de Opdrachtgever reeds eerder zijn vervallen.

19. MEDEDELINGEN
19.1.Vorderingen tot nakoming en ingebrekestellingen dienen door de Opdrachtgever per aangetekend schrijven te worden gedaan aan de directie van Beer en duidelijk aan te geven wat wordt verlangd en binnen welke termijn.
19.2.Het bepaalde in het eerste lid geldt eveneens voor het stellen van enige andere termijn en het doen van een beroep op ontbinding van de overeenkomst. Een beroep op ontbinding dient de gronden daarvoor duidelijk aan te geven.
19.3.Wijzigingen in de vertegenwoordigingsbevoegde personen binnen de organisatie van de Opdrachtgever zullen tegenover Beer eerst van kracht worden nadat Beer daarvan schriftelijk door de Opdrachtgever op de hoogte gesteld is.
19.4.Er kan door de Opdrachtgever nimmer aanspraak gemaakt worden tot het opschorten van een Dienst en/of (een deel van) de Overeenkomst door Beer na de Expiratiedatum. Ook indien de Opdrachtgever niet of onzorgvuldig een lopend contract met de oude en/of huidige leverancier heeft opgezegd, of verzuimd heeft de Expiratiedatum aan Beer door te geven.
19.5.Beer heeft het recht om tussentijds elke Overeenkomst met alle rechten en verplichtingen die Beer jegens Opdrachtgever heeft, zonder toestemming van Opdrachtgever geheel of gedeeltelijk over te dragen of af te staan aan derde(n).

20. TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN
20.1.Elke rechtsverhouding tussen Beer en de Opdrachtgever wordt beheerst door het Nederlands recht.
20.2.Alle geschillen, kort gedingen daaronder begrepen,samenhangende met en/of voortvloeiende uit deze Algemene Leveringsvoorwaarden en/of overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, zullen bij uitsluiting van iedere andere rechter in eerste aanleg worden berecht door de ter zake bevoegde rechter te Amsterdam.
20.3.Beer blijft evenwel gerechtigd zijnerzijds een vordering aanhangig te maken bij de rechter die volgens de wettelijke regels bevoegd zou zijn.

© 2014 - Arthur Post Holding BV / Beer |  Reigersweide 50 | 1383 KK Weesp | www.beer.nl